تجهیزات سرد

خانه    تجهیزات سرد

تاپینگ ١۵٠ زیر یخچال ۸ لگن شرکت KMC

تاپینگ ۱۹۰ زیر یخچال ۱۰ لگن شرکت KMC

میز کار زیر فریزر ١۵٠ داخل و رویه نگیر شرکت KMC

فریزر زیر گریل ١۹٠ داخل و رویه نگیر شرکت KMC

باراستیشن شرکت KMC

09126610672