تجهیزات سرد

خانه    تجهیزات سرد

تاپینگ ١٢٠ زیر یخچال ۶ لگن شرکت KMC

برای خرید با نمایندگی شهر خود تماس بگیرید

تاپینگ ۱۵۰ زیر یخچال ۸ لگن شرکت KMC

برای خرید با نمایندگی شهر خود تماس بگیرید

میز کار زیر فریزر ١۵٠ داخل و رویه نگیر شرکت KMC

برای خرید با نمایندگی شهر خود تماس بگیرید

میز کار زیر فریزر ١۹٠ داخل و رویه نگیر شرکت KMC

برای خرید با نمایندگی شهر خود تماس بگیرید